استفاده از سلولهای خورشيدی جهت روشنايی و سرمايش و گرمايش

استفاده از سلولهای خورشيدی جهت روشنايی و سرمايش و گرمايش

استفاده از سلولهای خورشيدی جهت روشنايی و سرمايش و گرمايش

در کليه ويلاهای توليدی اين شرکت امکان تامين برق مورد نياز و آب از طريق سيستمهای هوشمند و انرژی خورشيدی وجود دارد


دیدگاه خود را بیان کنید