مشخصات بوردهای سيمانی

مشخصات بوردهای سيمانی

طراح و سازنده خانه های پیش ساخته فايبربتنی قابل حمل ضدزلزله

 
چگالی اسمی
Kg/m3 (+_50 Kg/m3) 1300
برای مشخصات به کاتالوگ مراجعه فرماييد
استاندارد مرتبط EN323
درصد بادکردگی در رطوبت 35-85 % 
طی 24 ساعت کمتر از 5/1%
برای مشخصات به کاتالوگ مراجعه فرماييد
استاندارد مرتبط EN317,DIN52364
مقاومت در مقابل آتش
B1
برای مشخصات به کاتالوگ مراجعه فرماييد
استاندارد مرتبط DIN4102,B
رسانايی حرارتی
ميزان ضخامت 8-12 ميلی متر در10 درجه سانتيگراد
ميزان ضخامت 14-20 ميلی متر در10 درجه سانتيگراد
W/mK 22/0
W/mK 24/0
 
استاندارد مرتبط DIN4102,B
ضريب گسترش حرارتی (10-6)
11
 
 
مقاومت Frost
بدون تاثير
به صفحه 5 کاتالوگ مراجعه نماييد
استاندارد مرتبط EN328
مقاومت خمش ( وابسته به سطح )

بيشتر از 9 N/mm 

 
استاندارد مرتبط EN5669,EN789
ميزان الاستيسيته ( وابسته به سطح )
بيشتر از N/mm 4500
 
استاندارد مرتبط EN5669,EN789
ابعاد ثبات در طول (mm/m)
4/1-(ضخامت 8-12ميليمتری و 65% تا 35% رطوبت نسبتی )
 
استاندارد مرتبط EN318
3/0+(ضخامت 8-12ميليمتری و 65% تا 35% رطوبت نسبتی )
 
استاندارد مرتبط EN318
0/1-(ضخامت 8-12ميليمتری و 65% تا 35% رطوبت نسبتی )
 
استاندارد مرتبط EN318
4/0+(ضخامت 8-12ميليمتری و 65% تا 35% رطوبت نسبتی )
 
استاندارد مرتبط EN318
ميزان قدرت کشش( وابسته به سطح )
بيش از  N/mm0/5
 
استاندارد مرتبط EN319
ميزان قدرت کشش( موازی با سطح )
بيش از N/mm 4 با پیچ
 
استاندارد مرتبط EN310,EN789
قدرت نگهداری پیچ
بيش از N/mm 60 با 4/40mm پيچ
 
استاندارد مرتبط ISO8335,DIN 96
قدرت فشار ( موازی با سطح )
بيشتر از N/mm2 15
 
استاندارد مرتبط EN789
حجم رطوبت
15/0
 
 
درصد حرکت رطوبت
15/0
 
 
عايق بودن در مقابل صدا RW(dB)
بيش از 30
به صفحه 4 کاتالوگ مراجعه نماييد
 
سطح pH
11-13
به صفحه 5 کاتالوگ مراجعه نماييد
 
تاثير مواد اسيدی و قليايی
مقاوم
به صفحه 5 کاتالوگ مراجعه نماييد
 
مقاومت د رمقابل بخار
MNs/gm 175
 
 
بيولوژيک
مقاوم در مقابل انواع حشرات, جوندگان, و انگلها. قارچ بر آن اثر نميکند و از بين نميرود .
به صفحه 5 کاتالوگ مراجعه نماييد
 
تحمل و ضخامت
8-12 ميليمتر(7/0 +_)
 
استاندارد مرتبط EN324-1
14-16 ميليمتر (0/1 +_)
 
استاندارد مرتبط EN324-1
18-24 ميليمتر (5/1 +_)
 
استاندارد مرتبط EN324-1
تحمل طولی و ضخامت
طول0/3 +- ميليمتر
 
استاندارد مرتبط EN324-1
 
ضخامت 0/3 +- ميليمتر
 
استاندارد مرتبط EN324-1
ابعاد استاندارد و طولها
ضخامت ميليمتر : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24
 
استاندارد مرتبط EN324-1
وزن ( کيلوگرم بر متر مربع )
10,13,15,18,20,23,30,
 
استاندارد مرتبط EN324-1
عرض ( ميليمتر )
1250
 
استاندارد مرتبط EN324-1
طول ميليمتر : 2500, 2800, 3000
 
استاندارد مرتبط EN324-1
ضخامتهاو سايزهای متفاوت بر اساس تقاضا قابل توليد است
 
استاندارد مرتبط EN324-1
 

 


دیدگاه خود را بیان کنید