مزايای مبحث 19 ساختمان

مزايای مبحث 19 ساختمان

طراح و سازنده خانه های پیش ساخته فايبربتنی قابل حمل ضدزلزله

 
1-     کمک به اقتصاد خانواده
2-     افزايش رفاه نسبی در نتيجه مصرف صحيح انرژی
3-     کمک به اقتصاد ملی
4-     کاهش مصرف سوخت و در نتيجه کاهش آلودگيهای ناشی از آن
5-     امکان برقرار دمای ثابت در اتاق
6-     تنظيم دمای دلخواه در اتاق به منظور تامين شرايط ايده آل
7-     کاهش ظرفيت اوليه سيستم گرمايش و سرمايش
8-     کاهش استهلاک سيستم گرمايش و سرمايش
9-     توزيع متعادل حرارت و امکان برقراری دماهای متفاوت در هر اتاق
10-   حد اقل 50% کاهش مصرف سوخت و هزينه های مربوطه